PAST PRESIDENTS

Dr. Ravindra

Dr.A.Ravindra

2019-22

Dr. Madhukar

Dr Madhukar Reddy

2018-19

Dr K. B. Nand kishore

Dr K. B. NandKishore

2017-18

Dr. Manoj

Dr Manoj C Mathur

2016-17

Harikishan

Dr Harikishan G

2015-16

PAST SECRETARY

Dr. Ravindra

Dr.A.Ravindra